anghai Electric Group Chairman Xu Jianguo line to Ruili investigation
Mar.29th, Shanghai Electric Group Chairman Xu Jianguo visited RSIC for investigation
Xu Xiaotian came to RSIC for research
In November 23, 2006, Xu Xiaotian came to RSIC for research.
Shanghai venture Wang Pingao came to RSIC for investigation
In August 16, 2006, Shanghai venture Wang Pingao wait until the Ruili investigation.
State Councilor Chen Zhili met the leadership of the company
On July 4, 2006, Ma Songde, Hu yanzhao, Egami Funa, Qi Cheng Yuan, Li Yiping, Yang Guoxiong, Wang Jian attended State Co...