Xu Xiaotian came to RSIC for research
In November 23, 2006, Xu Xiaotian came to RSIC for research.
Shanghai venture Wang Pingao came to RSIC for investigation
In August 16, 2006, Shanghai venture Wang Pingao wait until the Ruili investigation.
State Councilor Chen Zhili met the leadership of the company
On July 4, 2006, Ma Songde, Hu yanzhao, Egami Funa, Qi Cheng Yuan, Li Yiping, Yang Guoxiong, Wang Jian attended State Co...
Shanghai city leaders, Yan Junqi Yang Xiong came to RSIC for research
In 2006 March, the leadership of Shanghai City, Yang Xiong Yan Junqi, Jiang Ping, Fu Wenbiao, Li Yiping, Chen Yin, Shou ...